middle-banner

Bioinfo november 2017

EFTER #ME TOO
Aldrig har väl en s.k. hashtag fått ett sådant genomslag, socialt, kulturellt och politiskt som nu #MeToo, och på kort tid, en dryg månad, över hela världen. Att det började i filmbranschen är värt att fundera över, både en och två gånger.

Kvinnor (praktiskt taget bara kvinnor) träder nu fram och grupperar sig, vittnar om hur dom i sina yrken i olika grad blivit sextrakasserade sedan åratal tillbaka. En del riktigt grovt, rena våldtäkter. Men aldrig vågat anmäla, kanske försökt, flera gånger, men inte fått respons, vänt förnedringen och förtrycket mot dem själva. Och många har varit åskådare, män som kvinnor, men vänt andra kinden till. Och nu väller allt fram, ostoppbart, och saker lär inte återgå till hur det en gång varit. Me Too kan förhoppningsvis få djupgående effekter hur män ser på kvinnor, hur vi som medmänniskor respekterar varandra och hur arrogansen mot ett mer jämlikt samhälle undermineras.

Det var Tarana Burke som redan år 2006 startade Me Too rörelsen läs vidare /svt.tarana/. Men allt är frågan om timing och det var först nu när skådespelare Alyssa Milano spred haschtaggen efter att Hollywood-producenten Harvey Weinstein blivit våldtäktsanklagad som fördämningarna av uppdämd vrede och frustation brast. Efter Me Too lär en hel del gamla filmer ses med nya glasögon. Hur nya filmer kommer att produceras efter Me Too och vilket mottagande publiken kommer att ge lär bli intressant att följa. Men skillnad lär det bli. Läs bl.a. /serner.gröntkort/ och /sr.gröntkort.kritik/

 

IMG_3886

VIKARIERANDE FILMSÄTTARE SÖKES
Vår filmsättare Lili Parsipour går på föräldraledighet i vår. Vi söker nu en vikarie under perioden 1 februari 2018 till 10 januari 2019. Är du den vi söker? Urval kommer att ske löpande med start 18 november – varför vi vill ha din ansökan snarast. Bilägger annons. Mejla personligt brev och CV till info@varagardar.se

 

rb

VEM FÖRETRÄDER LANDETS BIOGRAFÄGARE
Detta är en fråga som blivit aktuell då Sveriges Biografägareförbund (SBF) med drygt hundra år på nacken och 129 biografägare som medlemmar beslutat att inte lämna ut statistik till Filminstitutet. Den andra biografföreträdaren, Riksföreningen Biograferna, är av en helt annan uppfattning. Man anser att denna vägran slår mot landets stödberoende biografer och är kontraproduktivt mot den gemensamma uppfattning som båda biografföreträdarna har – att man är mot den momshöjning på 25 % som genomfördes i samband med att den helstatliga filmpolitiken trädde i kraft i år.

Riksföreningen Biograferna bildades 2013 som ett svar på en alltmer monopolartad biografmarknad och vill på ett mer tydligt sätt vara en företrädare för mindre och medelstora biografägare med syfte att stärka mångfalden på biografmarknaden. Riksföreningen har idag 100 biografägare som medlemmar och omfattar 250 biografer.

Sveriges Biografägareförbund (SBF) innefattar två riktigt stora aktörer; SF Bio och Svenska Bio som sammantaget står för drygt 80 % av biografmarknaden och som naturligtvis sätter prägel på SBF. Detta blev tydligt inför digitaliseringen av landets biografer. Företrädare för mindre biografer i det tidigare Filmavtalet, avtalsparterna Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar, drev då starkt frågan om att införa ett statligt digitalt investeringsstöd för landets mindre biografer. SBF motsatte sig förslaget och ville att stödet även skulle gå till alla biografägare, inklusive de större biografkedjorna. Nu fick inte SBF politiskt gehör för sitt förslag då det skulle underminera hela syftet med stödet – att värna landets mindre och medelstora biografers överlevnad.

Det som dock enar de två biografföreträdarna är att man är starkt emot den momshöjning av biobiljetten som den nya filmpolitiken grundar sig på. En ståndpunkt som för övrigt praktiskt taget alla i filmbranschen landat i. Även andra aktörer utanför filmbranschen har i remissvar uttalat samma ståndpunkt utifrån principen att film och biograf är kultur och därför skall likställas med annan kulturverksamhet, där momsen är 6 %.

Här skulle man kunna skönja möjligheterna till en gemensam bred front mot den rådande momsen. SBF har dock velat köra ett eget race. Det visar sig nu inte minst i att man vägrar lämna ut statistisk till Filminstitutet. Någon skyldighet anser man sig inte längre ha i och med att det drygt 50-åriga Filmavtalet nu upphört.

Riksföreningen Biograferna har i brev till så väl SBF som Sveriges Filmuthyrareförening UPA vädjat om att hitta en förhandlingslösning med Filminstitutet angående statistiken. Ett brev har även sänds till Kulturdepartementet. En generös och principiell hållning till statistik är viktigt av flera skäl för filmbranschen; för kunskapsbildning, för en effektiv stödhantering och inte minst för en sund biografutveckling. Att låsa in statistik gör det mer komplicerat för stödberoende biografägare att söka olika former av stöd från Filminstutet, det gäller t.ex. Stöd till biografägare för öppna visningar som fått lanseringsstöd.

Filmuthyrareföreningens roll inte betydelselös
Sveriges Filmuthyrareförenings roll i statistikfrågan är intressant. Å ena sidan är man mycket tydlig med att inte äga frågan, det gör SBF menar man. Å andra sidan så är man via Filmägarnas Kontrollförening huvudman för Filmägarnas Kontrollbyrå UPA, som i sin tur äger BioGuiden. Bioguiden fungerar som ett administrationsverktyg för biografernas kassarapporter och filmrepertoar. Med stöd av Bioguiden beräknar distributörerna sin filmhyra. En biografägare är per definition en aktör som är inregistrerad hos Filmägarnas Kontrollbyrå och följer dennes avtal för filmleverans. För att ytterligare komplicera det hela så är det värt att notera att Kontrollbyrån även har i uppdrag att administrera SBF. Det har nu visat sig att 73 av SBFs 129 medlemmar även är medlemmar i Riksföreningen Biograferna, vilket ger drygt 50 % av SBFs medlemsantal.

Innan den helstatliga filmpolitiken skulle träda i kraft så erhöll landets biografägare ett omarbetat avtal från Kontrollbyrån där det framgår att statistik eller annan information inte får lämnas ut till tredje part utan Kontrollbyråns godkännande. Utan påskrift, ingen filmleverans. Och utan film är det svårt att vara biografägare, ja rent av omöjligt. Sveriges Filmuthyrareförening är inte en blyg viol när det gäller makt i biografsverige.

BIO.SE och repertoarinformation
I den nya sajten BIO.SE som Biografcentralen nu bygger upp med syfte att utgöra ett fönster mot den stora publiken för landets mindre och medelstora biografer så var tanken från början att alla biografägare, anslutna till BIO.SE, skulle få sin aktuella repertoar presenterad på sajten genom att repertoarinformation överfördes från BioGuiden. Men Filmägarnas Kontrollbyrå som äger Bioguiden har sagt nej. Detta trots att ett drygt hundratal biograf­ägare redan lämnat sin fullmakt. Något skäl för sitt beslut har man inte anfört annat än man hänvisar till det nya filmavtal som varje biograf undertecknat.

Filminstutets VD Anna Serner har i ett brev till Kulturdepartementet uppmärksammat problemet och vilka konsekvenser det kan få om Filminstitutet även i fortsättningen förvägras aktuell filmstatistik. Brevet slutar med tre möjliga förändringar: Sänkt biografmoms, en skyldighet i lag att rapportera visningssiffror för alla visningsfönster och/eller att Konkurrensverket får ett förnyat uppdrag för att hindra monopol eller missbruk av dominerande ställning. Bollen ligger nu hos Kulturdepartementet att agera. 

 

Affisch foto Karl-Heinz Hernried, Nordiska Museet

REKLAMLAGER BLIR WEBSHOP
De stora filmdistributörerna Fox, UIP, Nordisk Film och SF studios kommer från årsskiftet att starta upp en gemensam web shop för sin filmreklam i och med att det gamla filmlagret avvecklas. Eventuellt kommer fler bolag att ansluta framöver. Där kan biograferna från mitten på december beställa 70 x 100 affischer. Till skillnad från hur det varit hittills där filmlagret skickar ut ett på förhand angivet antal affischer per film, så beställer biograferna framöver själva hur mycket reklam man behöver till varje film. Den enda avgift distributörerna i fortsättningen tar ut är fraktavgiften. Så kan biografägaren samordna sina reklam­beställningar så kan man påverka fraktavgiften nedåt.

 

BIO.SE höguppl.

BIO.SE FÖR 340 OBEROENDE BIOGRAFER
Den 13 december lanseras bio.se – sajten som samlar Sveriges 340 oberoende biografers utbud och biljettförsäljning. Med bio.se får landets biobesökare tillgång till ett betydligt större och mer varierat utbud än någonsin tidigare. Ambitionen är att fler ska upptäcka mångfalden, engagemanget och kvaliteten hos landets oberoende biografer.

Biografer som vill vara med på sajten från start kan gå in här /biografcentralen/synas-pa-bio/ och läsa mer om vad man behöver göra. Sajten drivs sedan 2 år tillbaka av Biografcentralen med stöd av PostkodLotteriets Kulturstiftelse, Filminstitutet och Stockholms Stad. Alla intäkter till bio.se går direkt till drift, utveckling och marknadsföring av sajten.

 

IMG_2628

MOMSUPPROP BLAND ENSKILDA BIOGRAFÄGARE
Vi återger här ett upprop som rätt spontant formulerats från fyra mindre enskilda biografägare, med en uppmaning till andra biografägare att släcka ner biograferna den 21 december i syfte att belysa de negativa effekter som den höjda biografmomsen har på biografdriften. 

”Det jäser bland gräsrötterna! Därför inleder vi nu Biografupproret! Den 21 december är årets mörkaste dag. Det är också kulturministerns födelsedag. Vi väljer att den dagen ge uppmärksamhet åt konsekvenserna av hennes och den övriga regeringens beslut att höja biomomsen från 6 till 25 %. För mindre landsortsbiografer, som tidigare inte betalade en biografavgift till Filminstitutet på 10 %, innebar det en höjning med över 300 %! Men vi tänder inga vårdkasar den 21 december. Vi släcker ned! Hur länge varje biograf väljer att ha det släckt är upp till var och en. Det kan handla om flera dagar. Men det räcker som markering om SF och Svenska Bio, för vilka höjningen inte blev lika kännbar, bara släcker en timme eller så. / Ulf Berggren, Båstad, Ulrika Skålén, Säffle, Bosse Svensson, Höganäs och Fredrik Wenström, Vimmerby”. För vidare info och kontakt: Ulf Berggren: info@scalabio.se

 

Mörbylånga tjejer

VÄGEN TILL DE UNGA FILMTITTARNA
Filminstitutet har kommit ut med en rapport där unga tittares filmvanor analyseras. Rapporten bygger på 28 djupintervjuer av unga i åldern 15 – 29 år som företaget YouGov genomfört på uppdrag av Filminstitutet. Visserligen är unga en överrepresenterad målgrupp på bio, men dom är inte längre lika lojala mot biografen som kanske vuxna är. I rapporten framgår att höga biljettpriser och ett dåligt filmutbud lätt skapar en grogrund för många unga att hamna på illegala sajter. Många unga uppfattar inte illegala sajter som något skambelagt eller besitter kunskap vilka regler som gäller. I ljuset av Våra Gårdars ungdoms-satsning BioNio så finns det här en del att reflektera över. Så hur skall biograferna locka unga utifrån denna rapport? 

Skall biografägare bättre kunna nå ungdomar idag, utifrån vad rapporten säger, så är bio för unga främst ett kvällsnöje, för att umgås och komma i stämning. För unga, mer än för vuxna så är priset viktigt då man skall gå på bio – och då helst ett generellt lägre biljettpris. 3D är inte särskilt populärt kanske. för att biljettpriset då blir högre, men också kan kvalitén på 3D utbudet uppfattas som sämre. Det geografiska avståndet till en biograf är däremot inte lika viktigt.

Publikbreda ungdomsfilmer efterlyses.
Man får gå tillbaka rätt många år för att hitta riktigt stora svenska ungdomsfilmer som Fucking Åmål (1998), Jalla Jalla (2000), Kopps (2003) eller Smala Sussie (2003) eller Låt den rätte komma in (2008). Men förvånansvärt lite dom senaste åren. Vad beror det på?

Rapporten slår fast att amerikansk film genomgående är populärast bland unga idag. De uppfattas som roligare och mer spännande än svensk film. Svenska filmer får kritik får att de ofta har en sämre dialog och att samma skådespelare återkommer i många filmer. En reflexion är att det görs rätt lite svensk film riktade till unga som målgrupp. Om filmproducenter skall börja återfå ungas hjärtan för nya svenska filmer så får dom gärna skildra tonårstid, svensk kultur men även driva med det som är unikt svenskt. I rapporten efterlyses mer av fantasy, skräck och äventyrsfilmer, men även filmer som framkallar pinsamhetskänslor.

Den stora filmkonsumtionen sker numera på nätet, och förutom illegala sajter så är tv-serier via s.k. s-vod tjänster populärast (abonnerar månadsvis). Däremot är s.k. t-vodtjänster där man hyr/betalar per film nästan helt okänt för unga. Så ett allmänt riktmärke är om branschen skall marknadsföra sig ordentligt mot den unga publikgruppen så gäller det att finnas på olika digitala plattformar och inte minst via kompisar (sociala medier)

Läs vidare på /sfi.ungafilmtittare/

 

bio-nio-logo-18

HUR NÅR VI UNGDOMARNA
Inom ramen för Våra Gårdars ungdomssatsning BioNio har vi producerat rapporten Hur når vi ungdomarna. Det är en kartläggning av ungdomssituationen på tre orter där BioNio arrangeras författad av Kajsa Finn. Kartläggningen är tänkt att stå som modell för liknande kartläggningar på orter där BioNio kan tänkas etableras. Vill ni ta del av rapporten så hör av er till lars.gillegard@varagardar.se

 

Svenska Bio 2

SVENSKA BIO NOBBAR FILMFESTIVAL
Svenska Bio, landets näst största biografägare, anser sig genom den helstatliga filmpolitiken och den nya momshöjningen inte längre ha något kulturpolitiskt ansvar. Det blir för dyrt enligt Svenska Bios vd Peter Fornstam.

Konsekvensen av att Svenska Bio inte längre ser sig ha ett kulturpolitiskt ansvar är att man nästa år förvägrar Stockholms Filmfestival från att hyra sina två biografer Grand och Victoria. Dessförinnan så har man höjt biografhyrorna för filmfestivaler och filmstudios i städer där man har biografer. Det är biografägaren och ingen annan som bestämmer lokalhyror och biljettpriser. En viktig princip att slå vakt om. Däremot så kan enskilda biografägare göra olika kommersiella bedömningar, så vida det finns en mångfald av biografägare på biografmarknaden. Läs vidare /sr.festivalbio.stoppas/