middle-banner

Bioinfo juni 2018

 

VARFÖR GÅ BIO?
Detta är en fråga som ställts många gånger tidigare i filmhistorien. Svaren varierar naturligtvis beroende på hur frågan ställts och i vilken tid den ställts. Trots att konkurrensen nog aldrig varit större vad gäller andra sociala aktiviteter och tillgång på film i andra platt-formar/visningsfönster så har biobesöken i stort legat på samma nivå sedan 1980-talet. Runt 7 av 10 svenskar går på bio minst en gång per år. Men vad är det mer specifikt som gör att publiken väljer att göra ett biobesök? YouGov som är ett marknadsundersökningsföretag har på uppdrag av Filminstitutet gjort en publikundersökning under hösten 2017 om detta.

Varför är en stor filmduk den anledning som flest intervjuade (i åldern 15 – 74 år) anger som skäl för att gå på bio och inte för att filmerna är nya (som kom på andra plats) eller att biosamman­hanget är ett bra sätt att umgås med familj/vänner (som kom på tredje)? Kanske beror det på att nästan alla biografer numera kan köra premiärfilmer, och att utsläppstiden av ny film till andra fönster radikalt har minskat på senare år. Då sticker en stor filmduk ut. Noterbart är att filmer i 3D format numera blott fungerar som ett litet dragplåster för att locka publik till biograferna.

Men bryter man ned svaren mellan unga och gamla, mellan män och kvinnor blir bilden mer nyanserad. Då män har en något större förkärlek för det tekniska/visuella på biografen så betonar kvinnor mer det sociala som en anledning att gå på bio. Även ungdomar (15 – 29 år) lyfter fram det sociala, mer än äldre, för att göra ett biobesök. Och mer än äldre vill ungdomar att filmerna är nya när de visas på bio. Storleken på filmduken har dock en mindre betydelse för ungdomar.

Vill man utveckla biografen så är det ju ett helt batteri av olika insatser man bör sätta in för att nå ut till en publik, få den att besöka biografen och att återvända. Men resurserna är begränsade, mänskliga som finansiella. Så det måste till prioriteringar, som leder till att formulera en strategi. Som i sin tur leder till en tågordning som pekar ut vilka insatser som skall sjösättas först. Dessa insatser kan bredda vägen och underlätta för andra åtgärder därefter. Sett ur det perspektivet så kan en sådan här studie skapa mening. Se vidare /sfi.varför bio/

 

UNGDOMAR – svårfångad men viktig
En viktig, men svårfångad målgrupp för biografer är ungdomar. Svårfångad för att ungdomar, mer än andra, snabbare rör sig uppåt i åldrarna, från tonåring till allt mer vuxen. Enligt många bidragssystem är man ungdom i spannet mellan 13 – 26 år. Svårfångad för att det är nästan omöjligt att klumpa ihop ungdomar i ett enda gemensamt intresse­kollektiv. Samtidigt är ungdomar den målgrupp som borde vara den viktigaste för biografen. Viktig för att de rimligen utgör framtidens biopublik och de framtida biograf­medarbetarna.

Vad man gör eller inte gör i ungdomstiden avgör vilka val man gör och vem man blir senare i livet. Här kan biografen spela en viktig roll, som en engagerande mötesplats för ungdomar i det lokala, där biografens ”hårdvara” – film – i många undersökningar pekats ut som ett av ungdomars största intresse i livet. Fast då i andra sammanhang än på biografen. Se där en gemensam nämnare för ungdomar.

 

Unknown

BioNio konsulent utsedd
Vi har nöjet att presentera Björn Larsson som ny BioNio konsulent på Våra Gårdar. Landets första biografkonsulent med fokus på ungdomar. Därmed kommer Våra Gårdar centralt återstarta en verksamhet vi tycker är viktig då biografer skall framtidssäkras. Med den resurs som en ny BioNio konsulent kan tillföra så förbättras möjligheterna nu till att utveckla BioNio på biografer där BioNio redan finns och starta BioNio på nya biografer. Biografer utanför Våra Gårdars kedja är nu öppna för BioNio.

Björn Larsson är hemmahörande i Leksand, men bördig från Landskrona. Björn har varit primus motor sedan 1990 i det framgångs­rika Bio Kontrast i Leksand. En verksamhet som har nått publika framgångar år ut och år in, tack vare en organisering av ideella krafter i kombination med en djup känsla för kvalité i filmer och i visningar. Han har byggt upp och varit ansvarig för medie­programmet i Leksands gymnasium, undervisat i fotografi och film samt ansvarat för skolbion. Björn är sedan många år dessutom dokumentärfilmare och har erfarenhet av filmfestivaler. Kombinationen av kreativitet inför visningar/event och lyhördhet att få med sig andra kommer väl till pass då BioNio skall utvecklas och även starta på nya orter. Utgångspunkten med BioNio är ungdomars egna initiativ och engage­mang. 

Björn börjar nu med att besöka ett antal biografer runt om i landet, för att med stor närvaro, kreativa insatser, i samarbete/samförstånd med biografägaren och andra lokala aktörer bokstavligen starta BioNio grupper av ungdomar. Björns egna ord här anger tonen hur han tänkt att arbeta och närma sig ungdomar och biografägare:”För att biografer ska överleva i framtiden behövs ett helt nytt tänk – där unga människor spelar en nyckelroll.Eftersom jag själv arbetar med bioverksamhet, vill jag komma som en kompis och utbyta tankar och idéer.Ser framemot att träffas!”

Även biografägare utanför Våra Gårdars kedja kommer att kontaktas och erbjudas att etablera en BioNio grupp, då förutsättningar föreligger. Det viktigast är att det blir en rik blandning av olika biografer som utgör förtruppen då BioNio startas och etableras och som kan utgöra exempel och inspirationskällor för andra.

Vi återkommer med närmare uppgifter vad gäller att kontakta Björn direkt, hur vi har tänkt att BioNio skall utvecklas framöver och på vilket sätt det direkt eller indirekt kan ge input till just er verksamhet.

 

Erik Fichtelius
Erik Fichtelius om fake news, biografer och bibliotek

FILMDAGAR I LEKSAND
2018 blev året då Våra Gårdar firade 30 år av Filmdagar. Filmdagarna började i Laxå 1988, därefter har det rullat på varje år, en helg i maj. De senaste 17 åren så har Filmdagarna varit i Leksand. I år för 130 deltagare. För att tonsätta detta firande så var Orsa Spelmän inbjudna. Som av en tillfällighet så visades filmen Orsa Spelmän och Benny Andersson 30 år av Anders Hanser. En dokumentär som kan visas på biografer i höst där Anders kan bjudas in och berätta. Tre festivaler fick möjlighet att presentera sig; Filmfestival på Dal, Tännäs Film-festival, Japansk filmfestival i Leksand samt dokumentärfestivalen Tempo i Stockholm.

Biblioteksutredaren och journalisten Erik Fichtelius föreläste om Bibliotek, biografer och publicister. Två work shops genomfördes, den ena om Bio och bibliotek, den andra om Dagbio, festival och konsten att nå ut. Årets Bioprestation gick till Röda Kvarn i Orsa samt till Orsa Filmklubb. För förtjänstfulla insatser genom åren gick till Björn Larsson, Bio Kontrast i Leksand. En av de tolv filmer som visades var A night in the Cabin, en skräckis producerad av Kilaforssonen Johan Bodell. Johan har precis fått klart från ett bolag i USA om att distribuera filmen på den amerikanska marknaden.

 

SYNAS PÅ BIO.SE
165 mindre och medelstora biografer runt om i landet finns nu på www.bio.se,sajten för landets oberoende biografer och inte minst för publiken att hitta till dessa biografer. Att synas på Bio.se kostar ingenting men blir en del av marknadsföringen mot publiken. Och ju fler biografer som är med på Bio.se desto större publikintresse. Gå in på /bc/synas-pa-bio/och anmäl er. Biografcentralen som driver Bio.se har nu sänkt kostnaden för att använda sig av kassasystemet Veezi. Prissänkningen kan delvis förklaras av konkurrens från andra kassasystem. Priset är nu 1.25 kr/biljett köp och ingen månads­avgift). 30 biografer använder sig nu av Veezi. Läs vidare på http://brabio.se/

 

15 MILJONER KR MER TILL BIOGRAFSTÖD
Regeringen har föreslagit ytterligare 15 miljoner kronor i biografstöd som skall administreras av Filminstitutet. Det är givetvis positivt att mindre och medelstora får tillgång till mer stöd. Filminstitutet har föreslagit följande fördelning: 5 mnkr för ökat stöd till utveckling av bioverksamhet på mindre ort. 4 mnkr till stöd för öppna visningar för öppna visningar samt 6 mnkrav årligt stöd för distribution och visning. Beslut tas av riksdagen den 28 juni. Hänger detta ihop med momshöjningen. Inte direkt, men indirekt. Det finns dock inte en antydan från regeringen om att detta förstärkta stöd skulle vara en kompensation för momshöjningen. Läs vidare /regering.extrastod/ 

 

Röst

 

RÖST – 8 KORTFILMER INFÖR VALET
Det lackar mot val. Rättan att rösta i allmänna och fria val är få förunnat i världen. Men i Sverige finns möjligheten. Men alla som har rätt att rösta, röstar inte. Varför? 383.000 medborgare eller 5.3% av väljarkåren är förstagångsväljare, se /scb.röstberättigade/. Vi talar om ungdomar och nysvenskar. Kommer dom att rösta! I så fall varför eller varför inte?  Det har nu producerats 8 kortfilmer á 4 minuter som kan visas på biograferna i samband med andra visningar, t.ex. som förfilm. Ingen hyra. För vidare info se /www.röst.nu/. För vidare kontakt och frågor t.ex. att anordna en diskussion i samband med särskilda visningar av hela paketet ta kontakt med Maida Krak, 0736 – 205 255, maida.krak@folketsbio.se,

 

GDPR
Du erhåller nyhetsbrevet BioInfo för att du har anknytning till biografer, filmbransch, kommuner eller att du velat prenumerera på BioInfo. Vi lagrar enbart e-postadresser för att skicka ut BioInfo och annan relevant information från Våra Gårdar. Vi har aldrig och kommer aldrig att dela dessa kontaktuppgifter till andra. Vill du fortsätta prenumerera på nyhetsbrevet så behöver du inte göra någonting. Om du vill avregistrera dig så maila till oss. Vill du ändra din e-postadress så hör du av dej till oss.

 

MOMSEN PÅ BILJETTEN
Nu går filmbranschen till strid mot den momshöjning som hela den helstatliga filmpolitiken grundar sig på, detta sker genom en artikel i Dagens Nyheter där en bred samling av  filmbranschens aktörer står som undertecknare. Frågan uppstår nu varför det blivit en sådan enighet i filmbranschen mot momshöjningen.