middle-banner

Boverket

Allmänna samlingslokaler kan få bidrag till nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande repreationer, köp eller tillgänglighetsanpassning. Bidraget är ett investeringsbidrag och ges i mån av tillgång på medel.

Vad räknas som en allmän samlingslokal?
Lokalen ska ägas eller disponeras av ideella organisationer och ska vara öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturella verksamhet, förströelse och liknande verksamhet.

Aktiebolag, stiftelser eller föreningar som arbetar utan vinstsyfte kan få bidrag.

För att lokalen ska kunna få bidrag

  • måste det finnas ett varaktigt behov av den på orten.    
  • Den ska vara öppen för organisationer och grupper i rimlig omfattning och på skäliga vilkor.   
  • Den ska vara av god standrad och ha, eller förväntas få, en allsidig användning.    
  • Det ska även finnas ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen.      

Så här mycket får du i bidrag
Man kan få bidrag med högst 50 % av ett godkänt bidragsunderlag när det gäller standardhöjande reparationer, ny- och tillbyggnader samt köp. För att man ska få bidrag krävs att kommunen lämnar bidrag med minst 30 % av bidragsunderlaget.

Bidrag för tillgänglighetsanpassning
Man kan även få bidrag för tillgänglighetsanpassning av en befintlig lokal till hela kostnaden, dock högst med totalt 300 000 kr under förutsättning att anpassningen inte ingår i någon annan bidragsberättigad åtgärd, t ex ombyggnad.

Tänk på
Man får inte påbörja ett projekt innan man fått beslut om bidrag.

När ska projektet vara färdigt?
Projektet ska färdigställas inom den tid som Boverket har bestämt i sitt beslut. Normalt innebär detta att arbetet ska vara avslutat inom ett år för tillgänglighetsanpassningar och inom två år för övriga projekt.

När kan man ansöka?
Man ansöker hos Boverket en gång om året. Ansökan ska vara Boverket tillhanda senast den 1 december varje år. Beslut lämnas under maj månad året därpå.

När betalas bidraget ut?
Bidraget får betalas ut med 75% av den beviljade projektkostnaden i samband med att beslutet tas om att bevilja bidraget. Resterade belopp utbetalas efter det att föreningen har slutredovisat projektet och fått det godkänt av Boverket.

Vårt mål
Våra Gårdars strävan är att Bygg- och Fastighetsavdelning ska spela en mer aktiv roll i medlemsföreningars ansökningar till Boverket. Ett led i detta är att vi uppmanar medlemmar att kontakta Bygg- och Fastighetsavdelningen för handläggning av ansökan.

 

För vidare information

Lars Sundh, bygghandläggare
070-334 59 77
sundh@varagardar.se 

Simon Svensson
0733-72 63 53
simon.svensson@varagardar.se