middle-banner

Organisation

Riksföreningen Våra Gårdar är en samlingslokalsorganisation och består av ca 600 medlemmar. Föreningsstämman som hålls vartannat år är organisationens högsta beslutande organ, där medlemmarna samlas och via sina utsedda ombud tar strategiska beslut för den kommande stämmoperioden, samt väljer riksorganisationens styrelse.

Förbundsstyrelsens uppgift är att förvalta och utveckla riksorganisationen enligt ombudsmötets planer och intentioner. Inom styrelsen utses ett verkställande utskott som bereder ärenden för beslut inför styrelsemötena. Styrelsen tillsätter en VD, som ansvarar för det operativa arbetet genom riksorganisationens kansli och dess personal.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

STADGAR FÖR VÅRA GÅRDAR

LADDA NER BROSCHYR OM OSS