middle-banner

Ombudsmötet

Det högsta beslutande organet inom Riksföreningen Våra Gårdar är ombudsmötet. Den utser organisationens styrelse samt beslutar om viktiga, övergripande frågor som exempelvis stadgar, motioner och strategidokument. Våra Gårdars ombudsmöte hålls vartannat år.

 

Senaste ombudsmöte hölls i Falun den 6-7 maj 2023
Våra Gårdars medlemmar kallas härmed till ordinarie ombudsmöte, lördag den 6 maj och söndag den 7 maj på Gamla Elverket i Falun. Varje medlem som erlagt fastställd medlemsavgift t.o.m. 2022 har rätt att på ombudsmötet representera med ett röstberättigat ombud. Våra Gårdar-distrikt har likaledes rätt att låta sig representeras med ett röstberättigat ombud. Ersättning utgår för ombud för resekostnaden med billigaste färdsätt.

Ombudsfullmakt ska vara Våra Gårdar, Ingela Munter Söderström, Box 12825, 112 97 Stockholm, eller ingela.munter@varagardar.se

Eventuella nomineringar av styrelseledamöter och revisorer inför ombudsmötet ska ske direkt till valberedningen och skickas till sammankallande: Nils-Åke Pehrsson, Gökstigen 5, 541 71 Timmersdala. Telefon: 070-583 04 05 E-post: nils-ake@elektronikhuset.se eller nils-ake.pehrsson@blabandet.se

Ladda ner som pdf: 
Kallelse 2023
Valberedningen
Ombudsfullmakt