middle-banner

Medlemsförmåner

Den största och viktigaste fördelen med att vara medlem hos Våra Gårdar är den stora kompetens och breda kontaktnät vi kan erbjuda våra medlemmar. Du blir en del av ett större nätverk där du kan träffa och dela med dig av andras och dina egna erfarenheter utifrån engagemang och intresse.

Förmånliga avtal

Våra Gårdar sluter förmånliga avtal för sina med­lemmar, främst gällande försäkring. Tack vare avtalen kan medlemmarna sänka kostnaderna för i första hand försäkringar.

Ekonomisk rådgivning

Som medlem hos Våra Gårdar har föreningen rätt till kostnadsfri ekonomisk rådgivning och kon­sultation samt möjlighet att delta på skräddarsydda ekonomiutbildningar.

Biografutveckling

Vi erbjuder utveckling av biografverksamheten, sätta filmprogram som sker i nära dialog med vår filmsättare, möjlighet att gå på kurser, seminarier och ingå i ett större nätverk av biografer. Vi utvecklar och erbjuder olika visningsformer som kvalitetsfilmsvisningar, dokumentärfilmer och skolbio.

Digitala arrangemang

Våra Gårdar har i sitt breda kontaktnät möjlighet att förmedla digitala arrangemang så som livesändingar av konserter, opera, teater, dans mm.

Konst

Medlemmar i Våra Gårdar får rådgivning, utbildning och ekonomiskt stöd för utsmyckning och konstnärlig gestaltning. Dessutom finns möjlighet att kostnadsfritt få konst deponerad från Våra Gårdars stora konstsamling. Föreningen har också möjlighet att ta del av de turnerande vandringsutställningar som årligen genomförs. 

Nationella samlingar

Filmdagar, Konstdagar och Inspirationsträffar
Som medlem i Våra Gårdar blir föreningen regel­bun­det inbjuden till inspirerande och utvecklande möten. Dessa natio­nella möten är ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter och på så sätt bygga för fram­tiden. I mindre skala bjuds även till andra cen­t­rala träffar och arrangemang. Vartannat år genomförs riksföreningens ombudsmöte.

Fastighetsfrågor

Våra Gårdar erbjuder stöd och rådgivning gällande nya lagar och regler i frågor som rör fastighet och förvaltning. Som medlem får föreningen också hjälp med bidragsansökningar vid exempelvis om- och tillbyggnader. Våra Gårdar ger också stöd vid olika avtalsskrivningar och förhandlingar i fastighetsfrågor.

Opinionsbildning

Våra Gårdar arbetar strategiskt med opinions­bild­ning. Regelbundet genomförs upp­vakt­ningar och påtryckningar gentemot exem­pelvis kulturministern, Kulturrådet, Film­institutet, riksdagens kulturutskott, Bo­verket samt Sveriges kommuner och landsting. I samarbete med andra sam­lings­lokalsorganisationer, kommuner och myndigheter arbetar Våra Gårdar aktivt för att syn­lig­göra samlingslokalens betydelse för samhällsutvecklingen. Bland annat genom att bedriva opinion för kultur i hela landet och fler mötesplatser i miljonprogramsområden.

Samarbete och samverkan

Våra Gårdar arbetar dagligen med att skapa sam­arbete och samverkan med  andra cent­rala och regionala organisationer. Syftet är att bygga nätverk och stärka med­lemmarnas lokala verksamhet. Exempel på samarbetspartners är NBV,Hyresgästföreningen, SABO, Sverok, Riksteatern, Länsteatrarna i Sverige, Unga Teaternätet, Plural m fl.

Alkoholfria lokaler

Våra Gårdar har ett profilprogram som medlemmar kan använda i sin kommunikation, där ingår en egen logotyp och material som Våra Gårdar tar fram kostnasfritt. Genom att synas tillsammans skapar vi en tydlig bild av vad våra mötesplatser står för. Verksamheten i kombination med en väl använd grafisk profil, bidrar till ett starkt varumärke, ett gemensamt kvalitetsbegrepp!