middle-banner

Historik

Under 1940-1960-talen gjorde de tre samlingslokalorganisationerna
(SamSam), vilka är Riksföreningen Våra Gårdar, (VG) Folkets Hus riksorganisation, (FHP) och Bygdegårdarnas riksförbund, (BR), endast sporadiska centrala konstinköp.

Ofta var dessa knutna till tillfälliga statliga medel. Det fanns egentligen inga kulturpolitiska tankar bakom inköpen utan man köpte vanlig okontroversiell konst. Det var slumpen och ibland vissa konstnärer som hade förmåga att ”hålla sig framme”, som i hög grad styrde inköpen.

Inom SamSam föddes 1976 idén att det gemensamma konstanslaget skulle användas för gemensamma regionala inköpsutställningar i hela landet och därmed föddes Konst Åt Alla. Än idag fungerar utställningarna på samma sätt som då.

Fr.o.m. budgetåret 1976-77 (mycket tack vare dåvarande kulturminister Bengt Göranssons stora insatser) fick så de statliga anslaget för inköp av lös konst till samlingslokaler en regelmässighet. Det första budgetåret var det gemensamma anslaget 600.000 kr för att sedan accelerera till ca 1,9 mkr redan budgetåret 1980-81.